Hufiec ZHP Trzebinia

1% Twojego podatku – 1 nasz krok w przyszłość!

W dniu 1 stycznia 2004 roku weszła w życie ustawa o wolontariacie. Na jej mocy podatnik płacący podatek dochodowy od osób fizycznych może przeznaczyć 1% swojego należnego podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego znajdującej się na oficjalnej liście tego rodzaju organizacji. Przed 1 stycznia 2007 roku podatnik był obowiązany osobiście dokonać przelewu na rzecz wybranej przez siebie OPP, a następnie odliczyć tę kwotę w swoim rozliczeniu rocznym. Obecnie na wniosek podatnika wyrażony w zeznaniu rocznym jeden procent na konto bankowe OPP przekazuje naczelnik urzędu skarbowego.

Działa to tak – osoba płacąca podatki i rozliczająca się z Urzędem Skarbowym za pomocą PIT-28 (Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych), PIT-36, PIT-37, PIT-38 (Zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym) wpisuje w odpowiedniej rubryce równowartość 1% należnego podatku dochodowego, obok dokładną nazwę OPP oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jak przekazać 1% podatku dla Związku Harcerstwa Polskiego?

 

KROK 1. Wybór organizacji pożytku publicznego

Związek Harcerstwa Polskiego znajduje się na liście organizacji, które posiadają status organizacji pożytku publicznego i z tego tytułu ma prawo otrzymywać 1% podatku pochodowego.

Informację o treści „Celu szczegółowego”, czyli konkretnej drużyny harcerskiej, otrzymasz w wybranej chorągwi lub hufcu.

KROK 2. Wypełnienie zeznania rocznego PIT

Po zmianach prawnych przekazanie przez podatników swojego 1% dla ZHP jest niezwykle proste. Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38).

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w sekcji H wpisujemy odpowiednio kolejne informacje:

1) Numer KRS: 0000273492;

2) Kwotę wyliczoną, nie większą niż 1 procent naszego podatku po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół;

3) Cel szczegółowy 1%: Hufiec ZHP Trzebinia/… (nazwa drużyny lub gromady na rzecz której chcemy przekazać nasz 1%).

KROK 3. Urząd Skarbowy przekazuje pieniądze dla ZHP

Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże Urząd Skarbowy do lipca roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe. Urząd Skarbowy przekazuję kwotę 1% na konto Chorągwi Krakowskiej ZHP, a Chorągiew przesyła ją dalej do Hufca ZHP Trzebinia.

Co zrobimy z otrzymanym 1%?

  • Dofinansujemy śródroczną pracę z dziećmi gromad zuchowych, drużyn harcerskich i innych jednostek organizacyjnych;
  • Dofinansujemy imprezy przez nas organizowane, biwaki i rajdy harcerskie skierowane zarówno do harcerzy, jak też wszystkich mieszkańców;
  • Zakupimy materiały programowe do pracy śródrocznej;
  • Przeznaczymy je na inne działania, które będą zmierzać do lepszego wychowania harcerzy zrzeszonych w naszym hufcu.

Na wszelkie pytania odpowiedzą Państwu Instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego.