Hufiec ZHP Trzebinia

Konkurs Plastyczny na Świąteczną Kartką Bożonarodzeniową

Konkurs Plastyczny na Świąteczną Kartką Bożonarodzeniową

Druhno Drużynowa! Druhu Drużynowy!

Zapraszamy gromady i drużyny do udziału w Konkursie Plastycznym na Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową!

 1. Informacje o organizatorze konkursu.

Organizatorem konkursu jest Komenda Hufca Trzebinia im. Ks. Hm. Mariana Luzara.

 1. Uczestnicy konkursu.

Konkurs adresowany jest do drużyn harcerskich i gromad zuchowych Hufca ZHP Trzebinia.

Uczestnicy konkursu zgłaszają swój udział w jednej z kategorii:

Kategoria I – zuchy

Kategoria II – harcerze (uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej)

Kategoria III – harcerze starsi i wędrownicy (uczniowie gimnazjum i szkół średnich)

 1. Cele konkursu.
 • Utrwalenie zwyczaju przekazywania kartek bożonarodzeniowych.
 • Umożliwienie zuchom i harcerzom pokazania swoich umiejętności plastycznych.
 • Pobudzenie twórczej aktywności.
 1. Ocena prac konkursowych.
 • Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę w jednej kategorii wiekowej.
 • Prace mogą być wykonywane dowolną techniką w formacie A6. Do dekoracji należy wykorzystać zewnętrzną część kartki.
 • Każda zgłoszona praca powinna być dostarczona z kartą zgłoszenia dołączoną do niniejszego regulaminu.
 • Ocenie podlegać będzie zewnętrzna część kartki.
 1. Termin składania prac konkursowych.

Pracę należy składać do dnia 7 grudnia 2015 r. w Komendzie Hufca ZHP Trzebinia.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi przez specjalnie powołaną komisję konkursową.
 • Jury w każdej kategorii wyłoni najpiękniejsze prace, biorąc pod uwagę ich walory artystyczne i tematyczne.
 • Decyzje Jury dotyczące selekcji prac są ostateczne.
 • Najlepsze prace konkursowe zostaną nagrodzone.
 • O wynikach rozstrzygnięcia konkursu oraz o terminie wręczenie nagród organizator poinformuje drużynowych.
 • Po rozstrzygnięciu konkursu prace przechodzą na własność organizatora konkursu.