Deklaracja dostępności trzebińskiego hufca ZHP

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Trzebinia im. ks. hm. Mariana Luzara zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej trzebińskiego hufca ZHP.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Struktura nagłówkowa stron posiada błędy.
 • W serwisie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakładki.
 • Niektóre obrazki na stronie nie posiadają tekstów alternatywnych.
 • W serwisie występują linki, w opisach których nie znajduje się informacja, dokąd kierują.
 • Błędy są w miarę możliwości sukcesywnie usuwane.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Więcław – Pilarczyk.
 • E-mail: trzebinia@zhp.pl
 • Telefon: 600423230

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Komendant Hufca ZHP Trzebinia
 • Adres: ul. Kościuszki 53 32-540 Trzebinia
 • E-mail: trzebinia@zhp.pl
 • Telefon: 516-736-957
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba hufca znajduje się w budynku zwanym Domem Harcerza. Budynek jest częściowo dostępny dla osób niepełnosprawnych, jednak samo biuro komendy hufca nie jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, gdyż znajduje się na piętrze. W budynku nie ma windy. Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą korzystać z dużej sali kominkowej na parterze budynku. Ze względu na budownictwo z lat 70-tych i związane z tym ograniczenia, pozostałe piętro nie jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przed budynkiem brak jest wydzielonego parkingu dla osób niespełnosprawnych, ale możliwe jest zaparkowanie auta na sąsiadującej z budynkiem działce. Do biura hufca i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W siedzibie hufca nie ma pętli indukcyjnych, brak jest toalety dla osób niespełnosprawnych ruchowo oraz możliwości jej wydzielenia. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Dane Kontaktowe

ZHP Komenda Hufca
im. ks. hm. Mariana Luzara
w Trzebini

ul. Kościuszki 53
tel. 516 736 957
e-mail: trzebinia@zhp.pl

Rachunek Bankowy

BNP Paribas
52 1600 1462 1882 8543 5000 0061

Social Media